Bolagsstämma

Getinges styrning och utveckling styrs av beslut i en rad bolagsorgan, med bolagsstämman som högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning och Getinges bolagsordning. Bolagsstämman väljer bolagets styrelse och revisor. Till bolagsstämmans uppgifter hör också att bland annat fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av verksamheten samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Bolagsstämman beslutar även om styrelsearvode, arvodering av revisor och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.