Årsstämma 2016

Getinges årsstämma kommer att hållas onsdagen den 30 mars 2016, kl.14:00 i Kongresshallen, Hotell Tylösand, Halmstad. 

Anmälan om deltagande i stämman kan ske skriftligt under adress Getinge AB, ”Årsstämma”, Box 7841, 103 98 Stockholm, per telefon 010-335 0818 eller via http://anmalan.vpc.se/getinge2016/entre.aspx.

Anmälan ska ange namn, personnummer (organisationsnummer), aktieinnehav, telefonnummer samt ev. biträdes namn. Anmälda stämmodeltagare kommer per post att erhålla ett inträdeskort, som medtas och uppvisas vid ingången till stämmolokalen. För aktieägare som företräds av ombud bör fullmakt översändas före stämman.Fullmaktsformulär enligt 7 kap. 54 a § aktiebolagslagen finns tillgängligt på bolaget och på bolagets hemsida, www.getingegroup.com. Den som företräder juridisk person ska uppvisa kopia av registreringsbevis eller motsvarande handling som utvisar behörig firmatecknare.