Ersättning till ledande befattningshavare

Riktlinjer

Årsstämman 2014 fastställde riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Fördelningen mellan grundlön och rörlig ersättning ska stå i proportion till befattningshavarens ansvar och befogenhet. Den rörliga ersättningen ska alltid vara i förväg begränsad till ett maximalt belopp och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier, utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Någon rörlig ersättning ska ej utgå om resultat före skatt är negativt. För den verkställande direktören ska den rörliga ersättningen vara maximerad till 80 % av grundlönen. Den rörliga ersättningen ska baseras på de individuella mål som uppställs av styrelsen. Exempel på sådana mål är resultat, volymtillväxt, arbetande kapital och kassaflöde. För övriga ledande befattningshavare ska den rörliga ersättningen baseras på dels utfallet i det egna ansvarsområdet, dels individuellt uppsatta mål. Utöver nämnda rörliga ersättning kan tillkomma från tid till annan beslutade aktie eller aktiekursrelaterade incitamentsprogram. Styrelsen har rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

 

Ersättning till ledande befattninghavare 2014          
TKR Grundlön  Rörlig ersättning Övriga förmåner Pensions-kostnad Summa
Verkställande Direktören 21 144 - 107 19 843 41 094
Andra ledande befattningshavare* 18 195 1 159 878 9 025 28 098
*6 personer          

 

Kommentarer till tabellen: Rörlig ersättning avser för verksamhetsåret 2014 kostnadsförd bonus, vilken utbetalas under 2015. Övriga förmåner avser tjänstebil, bostadsförmån m m.
 
För andra ledande befattningshavare baserades bonus för 2014 till en kombination av det egna ansvarsområdets utfall och individuella mål.

Berednings- och beslutsprocess
Ersättningsutskottet har under året givit styrelsen rekommendationer gällande principer för ersättning till ledande befattningshavare. Rekommendationerna har innefattat proportionerna mellan fast och rörlig ersättning samt storleken på eventuella löneökningar. Ersättningsutskottet har vidare föreslagit kriterier för bedömning av bonusutfall, tilldelning och storlek av pensionsvillkor
samt avgångsvederlag. Styrelsen har diskuterat ersättningsutskottets förslag
och fattat beslut med ledning av utskottets rekommendationer.

Ersättningar till verkställande direktören för verksamhetsåret 2014 har beslutats av styrelsen utifrån ersättningsutskottets rekommendation.

Ersättningar till andra ledande befattningshavare har beslutats av verkställande direktören efter samråd med styrelsens ordförande. Ersättningsutskottet har under 2014 sammanträtt vid 2 tillfällen. Utskottets arbete har utförts med stöd av extern expertis i frågor om ersättningsnivåer och strukturer.