Finansiella mål

Getingekoncernens nya finansiella mål är relaterade till förändringsprogrammet som lanserades 2015 och den utveckling Getinge kommer att genomgå de kommande tre till fyra åren. Målen gäller för perioden 2016-2019 och är: 

- årlig organisk försäljningstillväxt om 2-4 %*

- årlig förbättring av EBITA-resultatet med >10 %*

- >15 %* avkastning på eget kapital

- cash conversion >70 %*

 

* exklusive förvärv