För en långsiktigt hållbar utveckling

Getinge tar ett stort ansvar för att bidra till en hållbar utveckling, såväl vad gäller minskad miljöpåverkan från produktion och färdiga produkter som ett socialt ansvar på de marknader där bolaget är verksamt.

Som en global tillverkare av medicintekniska produkter och tjänster har Getinge verksamhet på många platser i världen, och har medarbetare som representerar olika kulturer och bakgrunder. Med det följer ett ansvar, både lokalt och globalt.

Getinges hållbarhetsarbete syftar också till att säkerställa koncernens långsiktiga intjäningsförmåga och stärka företagets konkurrenskraft. Hållbarhetsarbetet har positivt genomslag på koncernens förmåga att attrahera och behålla såväl kunder som anställda, vilket är centralt för den fortsatta utvecklingen av Getinge.

Miljöanpassad produktutveckling, EcoDesign, är också en del i Getinges utvecklingsarbete. Den kvartalsvisa miljörapporteringen från koncernens samtliga produktionsenheter ger goda möjligheter till uppföljning och utgör en bas för beslut avseende miljömål och aktiviteter inom miljöområdet.

Getingekoncernen eftersträvar att ge positiva bidrag i de länder där företaget är verksamt. Anställda uppmanas att ta aktiv del i samhällsfrågor, men företaget lämnar inga bidrag till politiska partier och gör inga politiska donationer. Getinge har undertecknat FN:s Global Compact och stödjer de tio principerna för mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och anti-korruption. Förutom detta styrs Getinges hållbarhetsarbete av koncernens uppförandekod och ett antal policies, exempelvis avseende miljö och anti-korruption.