Miljöansvar

Getinge känner ett stort ansvar när det gäller att bidra till en långsiktigt hållbar utveckling. Detta gäller både miljöpåverkan i den tillverkande verksamheten och i samband med utveckling av nya produkter.  

Miljöanpassad produktutveckling, EcoDesign har länge prioriterats och idag sker allt utvecklingsarbete inom ramen för fastställda rutiner och riktlinjer. Den regelbundna miljörapporteringen från koncernens samtliga produktionsenheter ger goda möjligheter till uppföljning och utgör en bas för beslut avseende miljömål och aktiviteter inom miljöområdet.

Getinges miljöpolicy

Getingekoncernens övergripande målsättning är att bidra till ett hållbart samhälle. Vi har åtagit oss att optimera vår användning av energi- och naturresurser, minimera våra utsläpp till luft och minska miljöpåverkan från vår avfallshantering.

Vi ska därför:
• Ingegrera miljöhänsyn i alla våra aktiviteter.
• Betrakta lagstiftning och föreskrifter inom miljöområdet som minimikrav.
• Uppmuntra våra anställda att ta ett personligt ansvar och därigenom bidra till en hållbar samhällsutveckling.
• Kontinuerligt förbättra vårt miljöarbete och regelbundet rapportera utvecklingen till våra intressenter.   

Övergripande miljömål

 • Energi - Optimera energianvändningen och minimera klimatpåverkan från vår produktion och våra transporter.
• Avfall - Minimera miljöpåverkan från vår avfallshantering.
• Utsläpp till luft - Minimera miljöpåverkan från våra utsläpp till luft.
• EcoDesign - Optimera användningen av naturresurser och minimera miljöpåverkan genom att tillämpa principer för EcoDesign i all vår produkt- och processutveckling.