Socialt ansvar

Getinges uppförandekod pekar ut riktingen för företagets arbete inom området Socialt ansvar. Områden som särskilt prioriteras är goda och säkra arbetsmiljöer, marknadsmässiga och rättvisa ersättningar och en miljö som är fri från diskriminering.

Hälsa och säkerhet

Getinges arbete med hälso- och säkerhetsfrågor grundas på nationell lagstiftning, internationella regelverk och företagets egna krav. Koncernen strävar efter att erbjuda en säker och icke-diskriminerande arbetsmiljö för företagets anställda världen över och bedriver ett kontinuerligt och långsiktigt arbete inom detta område. Utformningen av koncernens nya anläggningar präglas av ett grundligt säkerhetstänkande och vid existerande anläggningar bedriver Getinge ett kontinuerligt förbättringsarbete. Detta har lett till att antalet arbetsolyckor har minskat markant.

Dialog med de anställda

För att skapa goda arbetsförhållanden för Getinge en kontinuerlig dialog med de anställda. Dialogen sker både på lokal nivå, men även centralt, bland annat med fackliga representanter för de anställda i European Works Council (EWC).  EWC-rådet träffas minst en gång om året och diskuterar bland annat arbetsrättsliga frågor.

Personalutveckling

Under 2008 inleddes ett arbete för att höja kvaliteten inom personal- och ledarutveckling. För koncernens chefer och medarbetare erbjuder Getinge idag omfattande ledar- och medarbetarutvecklingsprogram - från grundläggande chefsutbildning till mer avancerade utbildningar som vänder sig till erfarna chefer och seniora projektledare. Sedan ett par år tillbaka erbjuder Getinge också ett globalt ledarutvecklingsprogram där ledare från bolagets alla affärsområden möts och gemensamt utvecklar ledarskap, analys och slutledningsförmåga.

Getinge erbjuder också,  i samarbete med två världsledande universitet,  specialutbildningar för medarbetare som vill utvecklas i sin profession.

Getinges uppförandekod

Getinges uppförandekod anger hur företaget ska bedriva sin verksamhet på ett etiskt, socialt och miljömässigt riktigt sätt. Uppförandekoden introducerades i hela koncernen år 2006. Hösten 2008 utvärderades programmet med hjälp av en global enkätundersökning riktad till Getinges högsta chefer. Under 2009 fokuserar Getinge på att intensifiera förankringsarbetet: koden och företagets kärnvärden kommer att bli en central del i företagets chefsutbildningar och under våren kommer en webb-baserad utbildning kring Getinges värderingar att lanseras. Den första modulen kommer att fokusera på chefer, inköpare och säljpersonal. Fler moduler, riktade till olika målgrupper eller yrkeskategorier inom koncernen, kommer att lanseras på sikt.