Getinges globala uppförandekod

"Getingekoncernens rykte samt våra kunders, anställdas, leverantörers och andra intressenters förtroende för oss är avgörande för vår fortsatta framgång. Våra relationer med dessa intressenter och vår dagliga verksamhet skall styras av Getinges kärnvärden passion, samarbete, öppenhet, professionellt genomförande och ägarskap."

 

Getinges uppförandekod anger hur bolaget gör affärer och beskriver bolagets och medarbetarnas ansvar gentemot intressenterna. Uppförandekoden uttrycker hur företaget och de anställda ska bedriva verksamheten på ett långsiktigt hållbart sätt enligt etiska principer och i överensstämmelse med tillämpliga lagar och regelverk. Alla medarbetare ska följa de värderingar och principer som beskrivs i uppförandekoden, och alla har ansvar för att personifiera Getinges ansvar i den dagliga verksamheten.

Uppförandekoden baseras på följande internationella principer:

• FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna

• FN:s Global Compact

• ILO:s deklaration om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet

• OECD:s riktlinjer för multinationella företag

Under 2015 gjordes en översyn av uppförandekoden för att uppdatera den utifrån koncernens värderingar och uppdaterade policys. Den nya uppförandekoden lanserades i mars 2016.

Koncernen har också implementerat ett globalt whistleblowing-system, där medarbetarna ges möjlighet att rapportera om eventuella oegentligheter och avvikelser från uppförandekoden.