Anställda

Arbetsmiljö

Getinge strävar efter att vara en attraktiv arbetsgivare genom att skapa en arbetsmiljö som baserar sig på samarbete, ansvar och öppenhet. Stor vikt läggs på de anställdas välbefinnande och företaget skall tillhandahålla säkra och sunda arbetsmiljöer i nivå med bästa praxis.

Arbetsrätt 

Anställda rekryteras och befordras uteslutande med sina kvalifikationer för arbetet som grund och utan hänsyn till ras, religion, ålder, nationellt ursprung, kön, sexuell läggning, politisk övertygelse, medlemskap i fackförening, civilstånd eller handikapp som inte är relaterat till arbetsuppgiften. Getinge tolererar inte någon form av trakasserier eller våld på arbetsplatsen och tvångs- och barnarbete är strikt förbjudet i företagets samtliga verksamheter.

Ersättning och utveckling

Alla anställda ska lönesättas på ett korrekt och rättvist sätt utifrån deras individuella prestationer och deras bidrag till företagets framgång. Samtliga anställda skall erbjudas möjlighet till lämplig fortbildning för att hjälpa dem att utveckla relevanta färdigheter, växa inom företaget och utveckla sina karriärer.

Intressekonflikt

Inga anställda får vara involverade i aktiviteter eller inneha positioner utanför Getinge som står i konflikt med företagets affärsintressen. Sådana intressekonflikter kan även omfatta styrelseuppdrag, betydande aktieinnehav eller familjemedlems anställning.

Anställdas delaktighet

Getinge strävar efter att upprätthålla goda förbindelser med varje anställd genom företagsinformation och processer för delaktighet, samt att respektera organisationsfrihet och rätten till kollektiva förhandlingar och avtal.