Samhälle & miljö

Lagstiftning och lokal praxis

Getinges anställda måste följa alla tillämpliga lagar och förordningar i det land som företaget är verksamt i. I de fall det uppstår en konflikt mellan en mer restriktiv lagstiftning och kodens principer och värderingar, skall lagstiftningen gälla. Vi ska respektera lokala traditioner och lokal praxis i varje land. I de fall det finns en konflikt mellan lokal praxis och kodens principer och värderingar, skall koden ge den anställde vägledning i hur han/hon bör agera.

Samhällsengagemang och bidrag

Getinge eftersträvar att ge ett positivt och hållbart bidrag till de samhällen vi är verksamma i. Anställda uppmanas att ta aktiv del i samhällsfrågor, men företaget lämnar inga bidrag till politiska partier och gör inga politiska donationer. Bidrag till välgörande ändamål skall som regel ges till högkvalitativ forskning och utveckling inom det medicintekniska området.

Miljöpåverkan

Getinge har förpliktigat sig att förhindra eller minimera och dämpa de skadliga effekter som vår verksamhet eller våra produkter kan ha på miljön. Vi strävar efter att reducera våra produkters miljöpåverkan under hela deras livscykel.