Tillämpning

Denna Uppförandekod gäller alla anställda och Getinges samtliga verksamheter oavsett lokalisering. Koden lägger fast de viktigaste principerna för vårt ansvar som företag, men kan inte täcka alla tänkbara etiska dilemman som kan uppstå. Koden är tänkt att tjäna som vägledning för de anställda att vid alla tillfällen uppträda med integritet och gott omdöme. Kodens efterlevnad utvärderas periodiskt på koncernnivå. Koden i sig kommer också att utvärderas regelbundet och förändras om så blir nödvändigt.