Organisation

Den 1 januari 2016 gick Getinges organisationsstruktur från att vara indelad i tre fristående affärsområden till att bli en funktionell organisation - och därmed ett företag. Genom att gå från en holdingbolagsstruktur till en aktiv styrningsmodell så skapas bättre möjligheter att fokusera på varje kunds behov, en harmonisering av processer och en betydligt effektivare och mer koncentrerad administration i koncernen. 

En koncerngemensam Supply Chain funktion ska leverera hög kundservice och samtidigt driva kostnadssynergier och tre produktenheter (Business Category Units) är strukturerade för att fortsatt utveckla världsledande teknologier och produkter för att lösa sjukvårdens utmaningar genom hela vårdkedjan. I tillägg skapar sammansättningen av de nya produktenheterna, Surgical Workflows, Acute CareTherapies och Patient & Post Acute Care, nya unika och mer fokuserade kunderbjudanden. En ny försäljningsorganisation indelad i tre regioner syftar till att stärka marknadspositionerna och bättre spegla kundernas önskemål och krav.

I tillägg finns fem koncerngemensamma supportfunktioner i Finance, HR, Group Operations, Quality Regulatory Compliance och Communications.