Strategi för lönsam tillväxt

Getinges strategiska arbete fortsatte under 2015, samtidigt som ett omfattande förändringsprogram för att fortsätta resan mot ett Getinge lanserades. Genom dessa sammantagna initiativ skapas förutsättningar för ökad konkurrenskraft och lönsam tillväxt.

En viktig framgångsfaktor för Getinge är den grund bolaget står på: engagerade och passionerade medarbetare, värderingar baserade på entreprenörskap och en effektiv bolagsstyrning. I all medicinteknisk verksamhet är kvalitet en viktig aspekt och måste genomsyra hela verksamheten för att möta de säkerhetsoch kvalitetskrav som är en förutsättning för att vara en aktör i medicinteknikbranschen.

Getinges strategi innefattar aktiviteter för ompositionering för högre organisk tillväxt, ökad konkurrenskraft och effektivitet samt ett fortsatt fokus på förvärv.

Under de senaste tre åren har Getinge haft en utmanande utveckling. Den organiska tillväxten har inte uppnått önskvärda nivåer och lönsamheten har minskat.

Getinges slutsats är att den fastlagda strategin är rätt för att adressera utmaningarna, men bolagets decentraliserade organisationsstruktur har försvårat genomförandet av koncerngemensamma prioriteringar och initiativ. Det har dessutom varit svårt att utnyttja skalfördelar i önskvärd utsträckning i befintlig struktur.

Av denna anledning lanserade Getinge under 2015 ett förändringsprogram med syfte att möjliggöra genomförandet av strategin och på så vis frigöra dess fulla potential.