Fortsatt fokus på förvärv

Förvärv har varit en viktig beståndsdel i uppbyggnaden av Getingekoncernen. I spåret av den konsolidering som fortgår bland vårdproducenter är storlek en allt viktigare faktor för att nå långsiktig framgång som leverantör. Förvärv kommer att vara ett viktigt strategiskt inslag även framöver och framförallt gäller det för att kunna fortsätta växa på tillväxtmarknader och för att ytterligare stärka ledarskapet inom vissa segment.

Under 2015 har Getinges fokus framförallt legat på att hantera de utmaningar som identifierats när det gäller att uppnå tillfredsställande lönsamhet och organisk tillväxt, och därför har antalet förvärv inte varit lika stort som tidigare år. Den omorganisation och det förändringsprogram som lanserades under 2015 kommer ge betydligt bättre förutsättningar för att lyckas med att förbättra lönsamheten och den organiska tillväxten, och som en följd av detta kommer förvärv återigen att vara prioriterade. I tillägg kommer den nya organisationsstrukturen bidra till att förenkla integrationen av framtida förvärv.