Ökad konkurrenskraft och effektivitet

EFFEKTIVARE SUPPLY CHAIN
För att ytterligare samordna produktion och distribution och på så sätt dra nytta av koncernens infrastruktur, storlek och kompetens kommer Getinges supply chain att effektiviseras. Produktionen koncentreras till färre och resursstarkare enheter, komplexiteten reduceras, inköp förläggs till konkurrenskraftiga leverantörer och koncernens logistiklösningar optimeras. 

TILLVARATA SKALFÖRDELAR GENOM ÖKAT SAMARBETE
Genom att samordna vissa funktioner och skapa ett ramverk med starka processer ska Getinge bättre utnyttja sin storlek för att sänka kostnader och stärka konkurrenskraften.