Mot ett Getinge

Med sin bas i den befintliga strategin lanserade Getinge under hösten 2015 ett omfattande förändringsprogram med fokus på tillväxt, effektivisering och ny organisation. 

Under de senaste tre åren har Getinge haft en utmanande utveckling. Den organiska tillväxten har inte uppnått önskvärda nivåer och lönsamheten har minskat.

Getinges slutsats är att den fastlagda strategin är rätt för att adressera utmaningarna, men bolagets decentraliserade organisationsstruktur har försvårat genomförandet av koncerngemensamma prioriteringar och initiativ. Det har dessutom varit svårt att utnyttja skalfördelar i önskvärd utsträckning i befintlig struktur.

Av denna anledning lanserade Getinge under 2015 ett förändringsprogram med syfte att möjliggöra genomförandet av strategin och på så vis frigöra dess fulla potential.

Förändringsprogrammet består av tre delar där målet är att:

1. Förbättra lönsamheten genom att i större utsträckning utnyttja gruppens skalfördelar genom att gå från tre fristående affärsområden till en gemensam organisationsstruktur. Fem fokusområden har identifierats för att effektivt driva kostnadsagendan, bland dem finns exempelvis direkta och indirekta inköp samt shared services.

2. Återskapa tillväxt genom kundanpassning av produktportföljen samt en försäljningsorganisation som erbjuder Getinges samlade produktportfölj och tydligare är anpassad till sjukvårdens behov och värdekedja. Fokus ligger på att strukturera organisationen för att leverera ökad klinisk och ekonomisk nytta genom unika kunderbjudanden och därmed möta de utmaningar och förändringar som sjukvården genomgår.

3. Skapa en ny funktionell organisationsstruktur som ska möjliggöra genomförandet av programmet.