Återskapa tillväxt

Getinge ska återskapa tillväxt genom kundanpassning av produktportföljen samt en försäljningsorganisation som erbjuder Getinges samlade produktportfölj och tydligare är anpassad till sjukvårdens behov och värdekedja. Fokus ligger på att strukturera organisationen för att leverera ökad klinisk och ekonomisk nytta genom unika kunderbjudanden och därmed möta de utmaningar och förändringar som sjukvården genomgår. 

AFFÄRSMODELL MED KUNDEN I CENTRUM
Getinge har ett unikt erbjudande som återspeglar hela vårdkedjan. Med kunden i centrum skapas en produktkategoristruktur som bättre speglar kundernas organisation, behov och värdekedjor. Fokus ligger på att identifiera kundernas behov, påvisa den kliniska och ekonomiska nyttan med de produkter och tjänster som erbjuds, och att följa och stödja kunderna i deras beslutsprocesser.

FOKUS PÅ HELA PRODUKTERBJUDANDET
En ny försäljningsorganisation skapas, med syfte att skapa möjligheter på de olika geografiska marknaderna, och kunna erbjuda kunderna hela Getinges samlade produkterbjudande. Under 2015 har flera framsteg gjorts för att lägga grunden för att skapa en produkt- och försäljningsorganisation som speglar sjukvårdens värdekedja.

INNOVATION BASERAD PÅ KUNDVÄRDE
För att öka fokus på kunddriven innovation ska Getinge säkerställa att koncernens innovationsarbete bedrivs med fokus på klinisk och ekonomiska nytta.

ÖKAD EXPONERING I USA OCH PÅ TILLVÄXTMARKNADER
Getinge ska på ett bättre sätt matcha regional exponering med tillväxtpotential och storlek. Fokus ligger främst på tillväxtmarknaderna och USA.

FORTSATT FOKUS PÅ FÖRVÄRV
Förvärv kommer även framöver att vara ett viktigt strategiskt inslag för fortsatt tillväxt och för att ytterligare stärka ledarskapet inom vissa segment.