Data per aktie

* Justerad vinst per aktie har omräknats med antalet aktier efter nyemissionerna under 2008 och 2009 för att uppnå jämförbarhet mellan redovisningsperioderna.
 
Belopp i kronor per aktie där annat ej ges.
 
2003 genomfördes en split med villkor 4:1. Antalet aktier före split uppgick till 50 468 480 och efter split 201 873 920. Nyckeltal i tabellen har omräknats med antal aktier efter split.