Bolagsstyrning

Bolagsstyrningen i Getinge utgår från svensk lagstiftning, främst den svenska aktiebolagslagen, bolagsordningen, Nasdaq Stockholms regelverk samt de regler och rekommendationer som ges ut av relevanta organisationer. Getinge tillämpar Svensk kod för bolagsstyrning (”Koden”). Koden bygger på principen ”följ eller förklara”. Detta innebär att ett företag som tillämpar Koden kan avvika från enskilda regler, men skall då avge förklaringar där skäl till varje avvikelse redovisas. Getinge följer Kodens regler och redovisar förklaringar i de fall Getinge avvikit från kodens regler.

Aktieägare

Vid utgången av 2015 hade Getinge 36 846 aktieägare enligt Modular Finance. Getinges aktiekapital bestod vid slutet av året av 238 323 377 aktier, varav 15 940 050 A-aktier och 222 383 327 B-aktier. A-aktier berättigar till 10 röster medan B-aktier berättigar till 1 röst. Handel med Getinge-aktier sker på Nasdaq Stockholm. Getinges börsvärde uppgick till 53,0 miljarder kronor den 31 december 2015. Bolagets största aktieägare är Carl Bennet AB, som representerar 48,9 procent av det totala antalet röster i bolaget. 

Bolagsstämma

Getinges styrning och utveckling styrs av beslut i en rad bolagsorgan, med bolagsstämman som högsta beslutande organ. Vid bolagsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt i enlighet med svensk bolagsrättslig lagstiftning och Getinges bolagsordning. Bolagsstämman väljer bolagets styrelse och revisor. Till bolagsstämmans uppgifter hör också att bland annat fastställa bolagets balans- och resultaträkningar, att besluta om disposition av resultatet av verksamheten samt att besluta om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD. Bolagsstämman beslutar även om styrelsearvode, arvodering av revisor och riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.