Årsstämma 2009

Vid Getinges årsstämma den 21 april 2009 i Halmstad deltog 739 aktieägare, representerande 51,4%% av antalet aktier och 69,7 % av det totala antalet röster i bolaget. Vid stämman var hela styrelsen närvarande. Dessutom närvarade VD, ekonomidirektören samt bolagets revisor.

Vid stämman omvaldes styrelseledamöterna Carl Bennet (ordf), Johan Bygge. Rolf Ekedahl, Carola Lemne, Johan Malmquist, Margareta Norell Bergendahl och Johan Stern. Vidare omvaldes Carl Bennet till styrelsens ordförande.

Årsstämman fastställde styrelsens förslag till vinstutdelning om 2,40 kronor per aktie.  Årsstämman beslutade vidare om arvoden till styrelsen och godkände därutöver styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare samt styrelsens förslag avseende köpoptionsprogram för ledande befattningshavare.