Beslut vid Getinges Årsstämma

Vid Getinge AB:s årsstämma den 25 mars 2015 fattades följande beslut.

Val av styrelse

Till styrelseledamöter omvaldes Carl Bennet (ordförande), Johan Bygge, Cecilia Daun Wennborg, Carola Lemne, Malin Persson, Johan Stern och Maths Wahlström samt nyvaldes Alex Myers.

Arvode till styrelsen

Arvode till styrelsen beslutades oförändrat utgå med ett sammanlagt belopp om 4 400 000 kronor exklusive utskottsarvode, varav 1 100 000 kronor till ordföranden och 550 000 kronor till var och en av de övriga bolagsstämmovalda ledamöterna som inte är anställda i koncernen. Årsstämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet oförändrat ska utgå med 240 000 kronor till ordföranden och 120 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna, samt att ersättning för arbete i ersättningsutskottet oförändrat ska utgå med 125 000 kronor till ordföranden och 92 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna.

Utdelning

I enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag bestämde årsstämman utdelningen till 2,80 kronor per aktie. Avstämningsdagen för rätt till utdelning fastställdes till fredagen den 27 mars 2015.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare innebärande i huvudsak följande. Ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare ska vara marknadsmässiga och konkurrenskraftiga på varje marknad där Getinge verkar så att kompetenta och skickliga medarbetare kan attraheras, motiveras och behållas. Den totala ersättningen till ledande befattningshavare ska bestå av grundlön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den rörliga ersättningen ska vara begränsad och kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier utformade med syfte att främja bolagets långsiktiga värdeskapande. Styrelsen ska ha rätt att frångå riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.